Met 800-tal nieuwe ideeen heeft Mohamed Ridouani samen met zijn ploeg een ambitieus programma opgesteld.
Met 800-tal nieuwe ideeën heeft Mohamed Ridouani samen met zijn ploeg een ambitieus programma opgesteld. "We hebben met honderden mensen gepraat en gediscussieerd, onder andere op expertendagen. Op basis daarvan hebben we dit programma uitgewerkt. Het zal van Leuven een toekomstbestendige stad maken", zegt de kandidaat-burgemeester. "Met dit programma willen we van Leuven een van de meest zorgzame, groene en welvarende steden maken. Het vat ook samen wat Leuven voor ons is en moet blijven: een open en verbonden stad, waar veel mogelijkheden zijn en waar mensen kansen krijgen om vooruit te geraken."

De voorbije jaren is Leuven er met grote sprongen op vooruit gegaan. “Ik denk dat niemand dat kan ontkennen”, vertelt Ridouani. “Het maakt me trots, om te zien hoe Leuven positief veranderd is, en dat ik daar samen met zoveel anderen aan werk. Niet alleen is op verschillende plaatsen in de stad het uitzicht compleet veranderd, ook qua sfeer is Leuven volop in beweging. Daar kan je niet naast kijken. Het gevoel dat veel mogelijk is, leeft in de stad. Dat ziet en voelt iedereen. Maar die groei brengt ook nieuwe uitdagingen met zich mee. Die uitdagingen gaan we met vertrouwen aan, met dit programma als leidraad.”


“De Leuvenaar heeft ondervonden dat we gedurfde keuzes maken, dat we weten welke verandering werkt en hoe we onze stad vernieuwen en versterken. We laten niet zomaar wat ballonnetjes op. Wij voeren onze ideeën uit. Kijk maar naar Hal 5, de Abdij van Park, de renovatie van al onze sociale woningen, de hele Vaartkom, het uitgebreide cultuuraanbod, het vele groen dat er is bijgekomen, het succes dat het Buddy-project is geworden… Dat willen we verder zetten, de stad blijven verbeteren en de uitdagingen krachtdadig en slim aanpakken, samen met zoveel mogelijk geëngageerde Leuvenaars.”

Leefbare buurten, nabije voorzieningen

Een echte thuis gaat verder dan een enkel een woning. De hele buurt en zelfs de stad maakt van Leuven je thuis. Voldoende groen in de buurt, veilige, propere straten, winkels, scholen, kinderopvang, sportinfrastructuur, ontmoetingsplekken: stuk voor stuk spelen ze een belangrijke rol in een fijne buurt. Wij zullen verder investeren in deze cruciale voorzieningen. Aan die kernversterking werken we verder. We hebben de afgelopen jaren enorm veel groen bij geplant: vier nieuwe parken en 184 voetbalvelden aan extra publiek groen. Die vergroening zetten we drastisch verder, zoals bijvoorbeeld met Park Belle Vue.

We wonen met meer dan honderdduizend inwoners van meer dan 170 nationaliteiten samen in deze stad. Leuven moet symbool staan voor een geslaagde, diverse samenleving, waar we kiezen voor dialoog boven conflict en aandacht hebben voor iedereen. Om dat te bereiken zullen we nog meer inzetten op wijken waar mensen elkaar kennen, waar mensen zich veilig voelen. Voorts gaat een krachtig veiligheidsbeleid achter de schermen samen met verbinden voor de schermen. We pakken de problemen aan zonder te stigmatiseren. Het belang van verbonden wijken, met alle voorzieningen nabij, met ruimte voor ontmoeting, kan niet overschat worden.

Mobiliteit van de 21ste eeuw

Ook het verkeer bepaalt de leefbaarheid van je buurt. Met het circulatieplan hebben we een grote stap gezet naar meer ruimte en veiligheid voor voetgangers en fietsers, door het autoverkeer beter te organiseren en verschillende delen van de stad autoluw te maken. Verkeersveiligheid is een prioriteit. We investeren in brede voetpaden, comfortabele fietspaden en goed publiek domein. Ons uitgangspunt is dat het voor kinderen veilig moet zijn om in onze stad te wandelen, te fietsen, te spelen. Want dan is het veilig voor iedereen.

Na de binnenstad is het ook tijd om de leefbaarheid en de verkeersveiligheid in de deelgemeenten te verbeteren. Het sluipverkeer moet uit de woonwijken, waar we een zone dertig en een verbod op vrachtverkeer willen. Er moet meer ruimte zijn voor voetgangers en fietsers, zodat de leefkwaliteit verbetert. Daarom willen we met de inwoners samenwerken aan een betere, gezondere en veiligere verkeerssituatie in hun wijken.

De parkeerdruk in de woonwijken is hoog. Die willen we opvangen door enerzijds bezoekers aan te moedigen om vooral in ondergrondse of randparkings te parkeren, en anderzijds door in te zetten op buurtparkings die betaalbaar zijn voor bewoners. Parkings van de universiteit of bedrijven staan ’s avonds en in het weekend vaak leeg, net wanneer inwoners een plek nodig hebben om hun wagen te zetten. Zo’n netwerk van buurtparkings, waar inwoners hun auto kwijt kunnen, zal er mee voor zorgen dat we straten autoluw kunnen inrichten, met meer groen, zitmeubilair en speelplekken.

Wij kiezen voor een sterk en kwalitatief openbaar vervoer. Binnen het kader van het project Regionet zullen wij samen met onze buurgemeenten en de provincie Leuven beter vertakken met de ganse regio door de investering in een uitgebreider en performanter openbaar vervoer.

Een thuis voor iedereen

Met 1.000 nieuwe inwoners per jaar groeit Leuven snel. De stijgende vraag naar huisvesting maakt wonen er niet goedkoper op, maar we leggen ons niet neer bij de hoge vastgoedprijzen. Leuven moet een stad zijn voor iedereen, wat je budget om een woning te kopen of te huren ook is. De laatste twintig jaar hebben we een enorme inhaalbeweging gemaakt om zoveel mogelijk aan die vraag te voldoen, door zwaar te investeren in stadsontwikkeling, extra woningen en innovatieve woonvormen.

Om de betaalbaarheid van huisvesting te verbeteren, willen we een stop op de verkoop van stadsgronden en gaan we zelfs gronden bij verwerven. Die stellen we via erfpacht goedkoper ter beschikking aan Leuvenaars. We blijven investeren in sociale huisvesting. Projectontwikkelaars verplichten we om meer betaalbare woningen te bouwen. Nieuwe, innovatieve woonvormen kunnen een deel van de oplossing zijn, zoals hamsterwonen, waarbij mensen eerst een woning huren, die ze daarna kunnen aankopen. De al betaalde huur wordt afgetrokken van de aankoopprijs. Ook Community Land Trusts (CLT), waarbij de grond eigendom blijft van de gemeenschap of stad, en je als bewoner enkel de ‘bakstenen’ op de grond koopt, is een interessante piste, want door de grond met elkaar te delen kan de kostprijs laag gehouden worden.


Stad met vaart

De laatste jaren hebben we veel initiatief genomen om Leuven op de kaart te zetten als levendige stad waar iedereen zijn ding kan doen. Die kaart willen we nog sterker trekken in de toekomst, door ondernemers nog meer te ondersteunen en verenigingen gebruik te laten maken van onderbenutte ruimte, zoals leegstaande panden. Wij willen Hal 4 renoveren tot de grootste overdekte publieke plaats van Leuven waar inwoners en verenigingen ruimte krijgen voor hun bijeenkomsten, activiteiten, opvoeringen en opslag van materiaal.

De voorbije jaren hebben we ook een aantal open oproepen gelanceerd om ruimte een invulling te geven. Dat bracht telkens een bruisende dynamiek op gang. Kijk maar naar Hal 5 en binnenkort het station van Wijgmaal, deelgemeentehuis van Kessel-Lo en de Molens van Orshoven aan de Vaartkom. Op dat elan gaan we verder: we zetten krachtige samenwerkingen op om burgers mee te laten nadenken over nieuwe beleidsmaatregelen of om bestaande plannen mee vorm te geven.


Voor Ridouani is het jaar 2030 een horizon om naartoe te werken. Niet alleen op vlak van onze klimaatneutrale ambitie is dat een mijlpaal, maar ook op cultureel en creatief vlak. Dat jaar wil Leuven de Europese Culturele Hoofdstad worden. De samenwerking met de kennisinstellingen en inwoners is daarvoor van cruciaal belang. We zien ook een belangrijke rol voor Leuven MindGate, het samenwerkingsverband om van Leuven de topregio op gebied van gezondheid, technologie en creativiteit te maken, weggelegd. Dat platform versterken we om heel de stad warm te maken voor de culturele en creatieve ambities tegen 2030.

Ridouani wil ook snel werk maken van de ontwikkeling aan Leuven-Noord aan het Vuntcomplex, om er samen met de KU Leuven een wereldcentrum voor onderzoek, innovatie en ondernemerschap op te starten.

In Leuven telt niet je afkomst, maar je toekomst

“Ik wil een burgemeester zijn voor iedereen, zonder onderscheid. Leuven moet verder uitgroeien tot een groene, kansrijke stad met diversiteit als kracht. In Leuven zorgen we voor elkaar, open en solidair als we zijn”, zegt Ridouani.

Iedereen wil de beste opleiding voor zijn of haar kind. Alle kinderen verdienen alle kansen. Daarom is de kwaliteit van ons onderwijs, van kleuterschool tot universiteit, zo belangrijk. We maken dat basisonderwijs ook kosteloos en trekken de budgetten voor kinderopvang en zorg op, zodat er voldoende plaatsen zijn, zodat het betaalbaar en toegankelijk is en dat de kwaliteit van topniveau is. We zorgen voor jobs voor iedereen, door de stad aantrekkelijk te maken voor talent, investeerders en bedrijven. Elke Leuvenaar moet van die welvaart en vooruitgang kunnen genieten, van jong tot oud.

Verbinden boven verdelen

Mensen zijn de oplossing, niet het probleem. “Ik geloof in een stad waar je samen aan de toekomst werkt, met iedereen die zich betrokken voelt. Ik zie elke keer opnieuw dat dat werkt. We moeten elk talent dat onze stad rijk is benutten, om samen tot slimme oplossingen te komen”, zegt Ridouani.

Deze tijd vraagt om een burgemeester die verbindt en niet verdeelt, die op een krachtige manier iedereen bij elkaar brengt en laat samenwerken om Leuven nog beter te maken. Dat is maar mogelijk als we bewust blijven kiezen voor een open en verbonden stad, weg van polarisering en met aandacht voor iedereen. Daar wil ik samen met mijn ploeg garant voor staan”, besluit Ridouani.